משרד רואי חשבון

ביקורת ובקרה פנימית

במסגרת שירותי הביקורת, מתמחה המשרד בגיבוש, עריכה והטמעה של תהליכי עבודה שיוגדרו בנהלים, המיועדים לסייע בתיקון ליקויים, ייעול וחיסכון. במסגרת זו מבוצעת גם בדיקה והתאמה של הוראות ושיטות העבודה הקיימות. מעורבות בסיוע למחלקות פנימיות של ביקורת פנים ומתן שירותים מקצועיים למבקר הפנימי וכן שירותי מיקור חוץ (Out Sourcing) לפי דרישות המבקר. ביצוע סקרי בקרה לקביעת תוכניות עבודה שנתיות מתאימות לארגון.

ביצוע טסטים ותיעוד לתהליכי SOX ניתוח של תהליכי העבודה וזיהוי סיכונים ופרצות בתהליך. בחינת נהלי עבודה קיימים והמלצות לשינויים ושיפורים תוך מתן דגש להוראות רגולטוריות החלות על הארגון. כתיבה ויישום נהלים חוצי ארגון. יצירת מנגנוני בקרה ודיווח. קביעת בקרות ונהלים לגילוי אי סדרים ולשיפור תהליכים. הטמעה של שינויים בתרבות הארגונית. בסיום העבודה מוגשים דוחות אשר כוללים מגוון רחב של המלצות תוך שימת דגש על הפקת ערך מוסף לארגון, לוחות זמנים לתיקון והגורם האחראי, בנוסף בכל נושא ניתן דגש לרמת הסיכון לארגון.

Quotation Mark

"לכל אחד יש משפט שהיה רוצה לשים באתר שלו"

"לי אין כזה לכן אוריד"

בין לקוחותינו
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer